Galerie 2020

Paneuropäisches Picknick 19.09.2020 (Fotos: Peter Fischer)

A WALL IS A SCREEN IN WIESBADEN KLARENTHAL 18.09.2020 (Fotos: Peter Fischer)

Symposium 24.07.2020

Symposium 25.07.2020

Symposium 26.07.2020

Symposium 27.07.2020

Fotos goEast online 05.05.–11.05.2020